przystanpieknarezerwacje@gmail.com

09-21

REGULAMIN

OBOWIĄZUJĄCY W PRZYSTAŃ PIĘKNA W DREZDENKU ORAZ W ŚREMIE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w gabinecie kosmetycznym Przystań Piękna znajdującym się przy ul. Kościuszki 35/7, 66-530 Drezdenko, oraz przy ul. Kolejowa 10, 63-100 Śrem  zwanym dalej „Salonem”, prowadzonym przez PRZYSTAŃ PIĘKNA EWELINA GIŁUDŹ-MATUSZAK, ZBIGNIEW MATUSZAK SPÓŁKA CYWILNA, adres: ul. Kolejowa nr 10, 63-100 Śrem, NIP: 7851813439, numer telefonu: 504 297 906, zwanym dalej też „Właścicielem”.

2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 2. Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną na piśmie. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody na Zabieg lub potwierdzenia udzielania takiej zgody, a także do odmowy wykonania Zabiegu w przypadku braku zgody lub trudności w uzyskaniu jej potwierdzenia.

§ 3. Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik jest obowiązany sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić Właścicielowi – podmiotowi prowadzącemu Salon lub innemu Pracownikowi Salonu.

§ 4. Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub którymi mogliby zostać zarażeni Klienci.

3. Pracownicy Salonu posiadający otwarte rany, skaleczenia lub sączące się zmiany skórne, niedające się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego wyleczenia zmian.

4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokończony po całkowitym wyleczeniu Klienta, w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5. W Salonie stosuje się wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinetach kosmetycznych.

§ 5. Świadczenie usług kosmetycznych

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu, ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów lub możliwych najpoważniejszych powikłań Pracownik ma prawo odebrać pisemne potwierdzenie od Klienta o zaznajomieniu go z ryzykiem związanym z zabiegiem, możliwymi powikłaniami i skutkami ubocznymi oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zabieg, zaś w razie odmowy złożenia takiego oświadczenia i potwierdzenia przez Klienta Pracownik jest uprawniony do odmowy wykonania Zabiegu.

3. Klienci – przed rozpoczęciem Zabiegu – mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo przed Zabiegiem, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą od 7 do 14 dni, Klient powinien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Klient jest obowiązany do nienoszenia w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności zdjęte przed Zabiegiem są przechowywane samodzielnie przez Klienta na jego odpowiedzialność, a Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu lub jakichkolwiek innych niepokojących objawach.

7. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, w szczególności w razie stwierdzenia lub podejrzenia istnienia przeciwwskazań do Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu.

9. Pracownik odmówi przeprowadzenia Zabiegu, gdy stwierdzi lub podejrzewa pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6. Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne.

2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie i na stronie internetowej Salonu: www.przystan-piekna.com. Podane ceny są cenami brutto. Podmiot prowadzący Salon zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. W przypadku rozbieżności między cennikiem w Salonie i na stronie internetowej, cennik dostępny w Salonie jest cennikiem obowiązującym.

3. Przed przeprowadzeniem Zabiegu Pracownik Salonu informuje Klienta o cenie za dany Zabieg.

4. Za wykonane usługi w Salonie można dokonać zapłaty w następujący sposób: płatność gotówką w kasie, płatność kartą.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przeprowadzenia promocji.

6. W Salonie może być udostępniona możliwość realizowania bonów upominkowych/voucherów na zabiegi. Zasady zakupu i korzystania z bonów upominkowych/voucherów będą określone w odrębnych regulaminach. 

§ 7. Odpowiedzialność

1. Klienci odpowiadają za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za pozostawione przez Klientów okrycia wierzchnie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności za rzeczy wartościowe, torby, plecaki, torebki, portfele, telefony, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Właściciel ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu, chyba że jego nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

4. Właściciel nie odpowiada w szczególności za nienależyte wykonanie lub skutki Zabiegu, jeżeli wynikają one z niezastosowania się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie przez Klienta nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań do Zabiegu lub w wywiadzie, lub niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych.

5. Właściciel nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli Zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

6. Klient, zgadzając się na Zabieg, jest świadomy, że efekty zabiegów są zależne od warunków osobniczych.

§ 8. Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu (dokonać rezerwacji) osobiście w Salonie lub telefonicznie pod numerem telefonu Salonu: 504 297 906- Drezdenko,
 2.  600 248 821- Śrem
 3. Klient może także zgłosić chęć rezerwacji poprzez kontakt z Salonem przez SMS (na numer telefonu: 504 297 906- Drezdenko, 600 248 821 – Śrem), przez portal Booksy, przez komunikator Messenger. Rezerwację wówczas uważa się za dokonaną jedynie po potwierdzeniu rezerwacji przez Salon w rozmowie telefonicznej lub SMSem.
 4. W przypadku niemożności stawienia się na zarezerwowany Zabieg w umówionym terminie Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Salon – osobiście, telefonicznie lub w drodze SMS.
 5. Właściciel Salonu może odwołać zarezerwowany Zabieg, jednocześnie proponując Klientowi zmianę terminu Zabiegu. Właściciel Salonu będzie dążył do informowania Klienta o odwołaniu terminu rezerwacji co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem się planowanego Zabiegu, za wyjątkiem sytuacji nagłych, w których będzie uprawniony odwołać termin rezerwacji w krótszym czasie.
 6. W przypadku rezerwacji niektórych usług lub Klienta, który wcześniej nie przystąpił do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołał rezerwację na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, Właściciel może żądać od Klienta zapłaty zadatku w wysokości od 10% do 30% ceny podstawowej brutto Zabiegu (w każdym razie nie mniej niż 20 zł) w celu dokonania rezerwacji. Rezerwację uznaje się za dokonaną po wpłacie żądanej kwoty zadatku.
 7. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, ma to znaczenie, że:

a) w przypadku przystąpienia do Zabiegu w zarezerwowanym terminie wpłacony zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny za Zabieg;

b) w przypadku nieprzystąpienia do zarezerwowanego Zabiegu przez Klienta lub odwołania rezerwacji przez Klienta na mniej niż 24 godzin przed rozpoczęciem zarezerwowanego Zabiegu – Salon zatrzymuje wpłacony zadatek i zadatek nie jest zwracany Klientowi;

c) w przypadku odwołania zarezerwowanego Zabiegu co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanego Zabiegu – Salon zatrzymuje wpłacony zadatek i zadatek nie jest zwracany Klientowi, przy czym Klient może zarezerwować kolejny termin Zabiegu i wówczas kwota zadatku zostanie zaliczona na cenę kolejnego zarezerwowanego Zabiegu,

d) w przypadku odwołania zarezerwowanego Zabiegu przez Właściciela Salonu – wpłacona kwota zadatku jest zwracana Klientowi; Klientowi nie przysługują inne roszczenia wobec Właściciela Salonu z tytułu odwołania przez Właściciela Salonu rezerwacji.

§ 9. Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Zabiegu. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po wykonaniu Zabiegu lub po pojawieniu się niepożądanych skutków Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie – w dowolnej formie – wykonania Zabiegu w Salonie.

2. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Zalecane jest podanie w reklamacji danych osoby składającej reklamację, w tym jej danych kontaktowych, dowodu przeprowadzenia Zabiegu w Salonie, rodzaju Zabiegu i daty przeprowadzenia Zabiegu, informacji na czym ma polegać wadliwość Zabiegu i żądania reklamującego. Wskazane jest także dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

4. W przypadku zakwestionowania Zabiegu i złożenia reklamacji zaraz po jego wykonaniu Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę.

§ 10. Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie i na stronie internetowej Salonu: https://przystan-piekna.com

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od dnia wskazanego przez Właściciela lub od dnia opublikowania zmian w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe. W przypadku rozbieżności między Regulaminem dostępnym na stronie internetowej a w Salonie wiążąca jest treść Regulaminu dostępna Salonie.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZYSTAŃ PIĘKNA EWELINA GIŁUDŹ-MATUSZAK, ZBIGNIEW MATUSZAK SPÓŁKA CYWILNA, adres: ul. Kolejowa nr 10, 63-100 Śrem, NIP: 7851813439.
 2. Mogą się Państwo skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail:  przystanpieknasc@gmail.com
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek wyznaczenia terminu wizyty na zabieg i realizacji usługi kosmetycznej.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty, przypomnienia o terminie wizyty, realizacji usługi kosmetycznej oraz w celach marketingowych.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, informatyczne.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ponadto informuję, że ma Pan/Pani prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PRZYSTAŃ PIĘKNA EWELINA GIŁUDŹ-MATUSZAK, ZBIGNIEW MATUSZAK SPÓŁKA CYWILNA, adres: ul. Kolejowa nr 10, 63-100 Śrem, NIP: 7851813439, w celu wyznaczenia terminu wizyty, przypomnienia o terminie wizyty, realizacji usługi kosmetycznej oraz marketingowych. Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.

……………………………………………………….

data i podpis Klienta

[pdf id='1353']